DárkyZeSkla.cz - originální dárky s fantazií

Nákupní košík
V nákupním košíku máte
Celkem: 0 předmětů
V hodnotě: 0 Kč
Zobrazit nákupní košík
 

 
 

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup v tomto internetovém obchodě (dále jen e-shop). E-shop CZECH CRYSTAL LION provozuje Ing. Miroslav Holas, IČO: 12257214, DIČ: CZ6204092268. Sídlo provozovny 290 01 Poděbrady, Lidická 1263 (dále jen prodávající). Umístění provozovny viz. http://www.crystal-lion.cz/ Podmínky obchodu blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Uvedené ceny za zboží a služby jsou platné pouze v tomto e-shopu.
E-Shop CZECH CRYSTAL LION je provozován na následujících doménách:
http://www.darkyzeskla.cz/
http://shop.crystal-lion.cz/


Objednání zboží a objednávka

Po potvrzení objednávky e-mailem prodávajícím je objednávka platná a námi zaevidovaná. Veškeré objednávky podané prostřednictvím e-shopu CZECH CRYSTAL LION jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s těmito podmínkami souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnosti o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. V případě objednávky zboží dekorovaného pískováním si prodávající vyhrazuje nepřijmout objednávku dekorace symboly či texty, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, jsou vlastnictvím jiných osob či firem než je osoba či firma kupujícího, nebo jsou-li v rozporu s dobrými mravy. O tomto odmítnutí zašle prodávající samostatnou informaci na e-mailovou adresu kupujícího. Na žádost kupujícího uvedenou v objednávce mu prodávající v případě objednávky zboží, které by mělo být dekorováno pískováním, zašle na e-mailovou adresu k odsouhlasení grafický návrh požadovaných textů, log nebo obrázků a to v počítačovém formátu .jpg. V případě pískování textů, log či obrázků, které nenabízí prodávající ve svém e-shopu bude grafické zpracování zaslaných textů, log či obrázků zpoplatněno, a to dle náročnosti zpracování a vždy po domluvě s kupujícím a po jeho výslovném písemném souhlasu s cenou za zpracování.
Dostupnost objednaného zboží je u jednotlivých výrobků uvedena v kolonce „skladem kusů“. V případě, že zboží bylo vyprodáno, sdělí kupující prodávajícímu e-mailem, v jakém termínu bude zboží dostupné. V případě absolutní nedostupnosti zboží, sdělí prodávající kupujícímu možnosti náhradního plnění objednávky. Náhradní plnění objednávky musí kupující vždy prodávajícímu písemně potvrdit.


Způsob platby a doprava

platba na dobírku – zboží je zasláno kupujícímu prostřednictvím České pošty na dobírku
platba v hotovosti – při osobním odběru v sídle provozovny prodávajícího
platba bankovním převodem na účet prodávajícího – platba předem Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných zakázek ( tj. např. zakázky na větší množství pískovaných výrobků nebo zakázky s pískováním na dražším sortimentu) vyžádat si od kupujícího po dohodě zálohovou platbu ve výši 50% z celkové ceny zakázky bez expedičních nákladů.
Prodávající je plátce DPH. Dokladem o zaplacení je daňový doklad vystavený prodávajícím na kupujícího. Datem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den převzetí zboží kupujícím. V případě zálohové faktury datem připsání zálohové částky na účet prodávajícího.
- Vlastní odběr v místě provozovny prodávajícího tj. 290 01 Poděbrady, Lidická 1263 - umístění provozovny a provozní doba viz. http://www.crystal-lion.cz/
- Balíkem do ruky prostřednictvím České pošty v tomto případě budou účtovány expediční náklady ve výši
a) při hodnotě zakázky do 3.000,- Kč vč. DPH ………. 180,- Kč vč. DPH
b) při hodnotě zakázky 3.001 – 5.000,- Kč vč DPH ….. 120,- Kč vč. DPH
c) při hodnotě zakázky nad 5.001,- Kč vč. DPH ……... 60,- Kč vč. DPH


Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo podle občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním nepoškozeném obalu poslat zpět v uvedené lhůtě ( určuje ji datum odeslání ). Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle jeho přání ( dekorování pískováním dle objednávky kupujícího ). V žádném případě nebude prodávající přijímat vrácené zboží, které mu bylo odesláno kupujícím zpět na dobírku. V tomto případě bude převzetí odmítnuto a celková doba vyřízení odstoupení od kupní smlouvy se tímto prodlužuje.


Reklamace

Případné reklamce budou vyřízeny v souladu s podmínkami reklamce e-shopu CZECH CRYSTAL LION a právním řádem platným v České republice. Zboží lze reklamovat u prodávajícího na adrese: shop@crystal-lion.cz nebo CZECH CRYSTAL LION, Lidická 1263, 290 01 Poděbrady. Záruční doba na skleněné výrobky užitkového charakteru je 6 měsíců. Kupující je povinen při převzetí zboží bez zbytečných odkladů zboží prohlédnout a o případných vadách okamžitě informovat prodávajícího. Při osobním odběru v provozovně odběratele je kupující nebo jím pověřená osoba povinna zkontrolovat druh, množství a kvalitu zboží dle objednávky kupujícího. V případě zaslání zboží prostřednictvím České pošty je doporučeno kupujícímu nebo jeho zástupci zkontrolovat obsah zásilky před pracovníky České pošty a v případě podezření, že zboží nebo obal byl poškozen v průběhu přepravy ihned zahájit reklamační řízení s přepravcem, tj. Českou poštou.
Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemnou formou na výše uvedené adresy. Popíše o jaké vady se jedná a jak se projevují. K reklamaci je nutno předložit kopii faktury za zboží, jehož se reklamce týká. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího nejpozději do pěti kalendářních dnů od obdržení reklamce o způsobu jejího vyřízení. Kupující je povinen v případě, že zasílá prodávajícímu vadné zboží k reklamaci jej zaslat kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího, v původním obalu nebo v obalu odpovídající kvality a včetně všech součástí dodávky. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Prodávající obvykle neuzná záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem. Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nedostatečném obalu od kupujícího nebude brán zřetel. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím nebo jeho zástupcem.


Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jména a příjmení, adresy poštovní i e-mailové, tel. čísla) jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu firmy prodávajícího a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů prodávajícího. Při nakládání s osobními údaji se prodávající zavazuje řídit platným právním řádem České republiky. Kupující využíváním služeb firmy prodávajícího dává souhlas k shromažďování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace kupujícího, které se dále doplňují při provedení objednávky. Kupující má po převzetí zboží právo zažádat o vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího a to písemnou formou na adrese: shop@crystal-lion.cz nebo CZECH CRYSTAL LION, Lidická 1263, 290 01 Poděbrady.
Přístup registrovaných zákazníků do e-shopu a možnost objednávky jsou chráněny přístupovým heslem, které zná pouze registrovaný zákazník. Z tohoto důvodu je v zájmu registrovaného zákazníka – kupujícího toto heslo chránit před jeho zneužitím tj. nenechávat heslo volně přístupné ostatním osobám, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k jeho osobním údajům. Za zneužití přístupového hesla nenese prodávající žádnou odpovědnost.


Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedených na e-shopu prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, dále bez výhrad přijímá platné ceny za zboží a služby z katalogu e-shopu CZECH CRYSTAL LION platných v den odeslání elektronické objednávky. Storno objednávky může bez udání důvodů a bez souhlasu prodávajícího provést kupující maximálně do 24 hodin od prokazatelného odeslání objednávky, nebo poté, je-li dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná dohoda s prodávajícím. Účastnící se výslovně ve smyslu ust. §262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.

Přihlášení
Nová registrace    Zapomenuté heslo?
 
 

Kontakty

shop@crystal-lion.cz
Tel.: +420 602 541 309

Otevírací doba:
Pondělí-Pátek:
7:00 - 11:00
12:00-16:00

Sídlo firmy: mapa

 

Vyhledávání

 

 

Přidání zboží do košiku

Vámi přidané zboží {2} bylo úspěšně přidáno do Vašeho košíku. Nyní můžete pokračovat v nakupování a nebo přejít do košíku.